ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္ (MCB)

 

myanmar-citizen-bank

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္္ (မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၂၇၄ / ၁၉၉၁ - ၉၂၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္အမွတ္ - မဘဘ / ဆ (၁) - ၁ (၅) ၁၉၉၂ ) တြင္စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အမွတ္ ၃၈၃ ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ေပါင္း ၁၉ ခုရွိသည့္အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္သည္ (စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန) မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ားပိုင္ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ေငြေၾကးသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ရွိ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္သည္ အလတ္စားစာရင္းဝင္ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္လီမိတက္မွလည္း ေငြလဲလွယ္ေရး လိုင္စင္ ႏွင့္ အျခားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွယ္ယာမ်ားကိုလည္း Myanmar Payment Union (MPU) တြင္ထည့္ဝင္ထားပါသည္။

You are here: Home ဘဏ္