ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား

၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ ၆၆၃ ကိုယ္စားလွယ္ထံတြင္ ေနာက္ဆံုး ေျပာင္းလဲသြားေသာ ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားအား စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ား

မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း

၅၀၀ က်ပ္ (၆၆၃ ေငြစာရင္းထဲသို႔ ျပန္လည္ ထည့္သြင္းေပးပါမည္။)

ေငြသြင္းျခင္း

၁,၀၀၀ ၅၀၀,၀၀၀ Free

ေငြထုတ္ျခင္း

၁၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀ ၆၆၅
၂၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀ ၇၂၅
၃၀,၀၀၁ ၄၀,၀၀၀ ၇၈၅
၄၀,၀၀၁ ၅၀,၀၀၀ ၈၆၅
၅၀,၀၀၁ ၇၀,၀၀၀ ၉၇၅
၇၀,၀၀၁ ၁၀၀,၀၀၀ ၁,၀၆၅
၁၀၀,၀၀၁ ၁၅၀,၀၀၀ ၁,၄၉၀
၁၅၀,၀၀၁ ၂၀၀,၀၀၀ ၁,၈၆၅
၂၀၀,၀၀၁ ၃၀၀,၀၀၀ ၂,၄၆၅
၃၀၀,၀၀၁ ၄၀၀,၀၀၀ ၂,၈၆၅
၄၀၀,၀၀၁ ၅၀၀,၀၀၀ ၃,၀၆၅

ေငြပို႔ျခင္း (၆၆၃ ဝန္ေဆာင္မႈ

အသံုးျပဳသူ ထံသို႔)

၁,၀၀၀ ၁၀,၀၀၀ ၁၁၀
၁၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀ ၁၂၀
၂၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀ ၁၃၀
၃၀,၀၀၁ ၄၀,၀၀၀ ၁၄၀
၄၀,၀၀၁ ၅၀,၀၀၀ ၁၅၀
၅၀,၀၀၁ ၇၀,၀၀၀ ၁၇၀
၇၀,၀၀၁ ၁၀၀,၀၀၀ ၂၀၀
၁၀၀,၀၀၁ ၁၅၀,၀၀၀ ၂၅၀
၁၅၀,၀၀၁ ၂၀၀,၀၀၀ ၃၀၀
၂၀၀,၀၀၁ ၃၀၀,၀၀၀ ၄၀၀
၃၀၀,၀၀၁ ၄၀၀,၀၀၀ ၅၀၀
၄၀၀,၀၀၁ ၅၀၀,၀၀၀ ၆၀၀

ေငြပို႔ျခင္း (၆၆၃ ဝန္ေဆာင္မႈ

အသံုးမျပဳသူ ထံသို႔)

၁,၀၀၀ ၁၀,၀၀၀ ၆၆၅
၁၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀ ၁,၀၀၅
၂၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀ ၁,၂၁၅
၃၀,၀၀၁ ၄၀,၀၀၀ ၁,၃၂၅
၄၀,၀၀၁ ၅၀,၀၀၀ ၁,၃၆၅
၅၀,၀၀၁ ၇၀,၀၀၀ ၁,၆၃၅
၇၀,၀၀၁ ၁၀၀,၀၀၀ ၂,၀၆၅
၁၀၀,၀၀၁ ၁၅၀,၀၀၀ ၂,၈၆၅
၁၅၀,၀၀၁ ၂၀၀,၀၀၀ ၃,၅၆၅

လက္က်န္ေငြ စစ္ေဆးျခင္း

    Free

စာရင္းရွင္းတမ္း စစ္ေဆးျခင္း

    Free

mPIN ေျပာင္းလဲျခင္း

    Free

mPIN အား ျပန္လည္ရယူျခင္း

(Call Center မွတဆင့္)

    Free

သက္မွတ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ား အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။ *663# အားေခၚဆို၍၆၆၃ ဝန္ေဆာင္မႈ ၏ ေနာက္ဆံုး ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားအား စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

You are here: Home ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား