၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း

၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ၆၆၃ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔သြား၍ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ သံုးစြဲရန္ စာရင္းဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ဝန္ေဆာင္မႈ သံုးစြဲသူ စာရင္းဖြင့္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

  • လိုင္းပါ မိုဘိုင္းဖုန္း
  • ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား
  • Passport ဓာတ္ပံုတစ္ပံု

၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ၿပီးပါက စာရင္းဖြင့္ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဖုန္းပိုက္ဆံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စတင္အသံုးျပဳႏိုင္္ပါသည္။

pdf-icon ဝန္ေဆာင္မႈ သံုးစြဲသူ ေလွ်ာက္လႊာ

pdf-icon ဝန္ေဆာင္မႈ သံုးစြဲသူ လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရား

You are here: Home စာရင္းသြင္းျခင္း