အသံုးျပဳပံု

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB) မွ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အဓိက ကူညီ ပံ့ပိုးထားပါသည္။ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံျဖင့္ ဆိုင္မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း ႏွင့္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ၆၆၃ ေငြစာရင္းမွလည္း ဘီလ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ေငြပို႕ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ၆၆၃ စာရင္းရွိေသာ သင္၏ မည္သည့္ ဖုန္းဟန္းဆက္ႏွင့္မဆို မ်ားစြာေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၆၆၃ စာရင္းဖြင့္ရန္အတြက္ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ကိုယ္စားလွယ္ထံတြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းၿပီး စတင္၍ စာရင္းဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ဖုန္းဟန္းဆက္ရွိ SMS အား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB) သို႔ သြားေရာက္ ျပသျပီး ေငြသား ထုတ္ယူျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၆၆၃ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

pdf-iconဝန္ေဆာင္မႈ သံုးစြဲသူ လက္စြဲ

You are here: Home အသံုးျပဳပံု