လက္က်န္ေငြစစ္ေဆးျခင္း

သင္၏ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံစာရင္းရွိ ေငြလက္က်န္ကို စစ္ေဆးရန္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို မိမိဖုန္းမွ *663# ကိုႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါ။ ထို႔ေနာက္ လက္က်န္ေငြကို ေရြးခ်ယ္ျပီး မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (mPIN) အား ရိုက္ႏွိပ္ အတည္ျပဳ၍ လြယ္ကူစြာ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္

၁။ *663# ကိုေခၚဆိုျပီး လက္က်န္ေငြကို ေရြးပါ။
၂။ mPIN နံပါတ္အား ရိုက္ႏွိပ္ပါ။
၃။ လက္က်န္ေငြ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါမည္။

 mm-balance

You are here: Home အသံုးျပဳပံု လက္က်န္ေငြစစ္ေဆးျခင္း