၆၆၃ ေငြစာရင္းသို႔ ေငြေပးသြင္းျခင္း

သင္ႏွင့္ အနီးဆံုး မည္သည့္ ၆၆၃ ကိုယ္စားလွယ္ထံတြင္မဆို အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္း သက္သာစြာျဖင့္ သင္၏ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ စာရင္းထဲသို႔ ေငြျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။

အသံုုးျပဳပံု

၆၆၃ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ သြားပါ။ သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ သင္အသံုးျပဳလိုသည့္ ေငြပမာဏကိုေျပာပါ။ က်န္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံမွ လုပ္ေဆာင္၍ သင္၏ ဖုန္းထဲသို႔ ေငြေရာက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ SMS ေရာက္ရွိ လာပါလိမ့္မည္။ ၆၆၃ ကိုယ္စားလွယ္သည္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မွတ္တမ္း စာအုပ္တြင္ ေရးသား ပါလိမ့္မည္။ 

ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္

၁။ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ကိုယ္စားလွယ္အား မိမိအသံုးျပဳလိုေသာ ေငြပမာဏကို ျဖည့္ေပးႏိုင္/မေပးႏိုင္ကို ေမးရမည္။
၂။ သင္၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားကို ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ ေပးရန္။ သို႔မွသာ ကိုယ္စားလွယ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မွ တိတိက်က် ျဖည့္သြင္းႏိုင္မည္။
၃။ သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ျဖည့္မည့္ေငြကို ေပးရန္။
၄။ ၆၆၃ ကိုယ္စားလွယ္သို႔ ေပးလိုက္ေသာ ေငြပမာဏကို သင္၏ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ စာရင္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ SMS ရရွိပါမည္။

You are here: Home အသံုးျပဳပံု ၆၆၃ ေငြစာရင္းသို႔ ေငြသြင္းျခင္း