၆၆၃ ေငြစာရင္းမွ ေငြထုတ္ျခင္း

မည္သည့္ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ကိုယ္စားလွယ္တြင္မဆို ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အခ်ိန္္၌လည္း ေငြထုတ္ယူ ႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳပံု

၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ အမွတ္တံဆိပ္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔သြားပါ။ သင္ထုတ္လိုေသာ ေငြပမာဏ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ကိုယ္စားလွယ္အား ေမးျမန္းပါ။ *663# သို႔ေခၚဆို၍ ေအာက္ပါ အဆင့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္

၁။ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ကိုယ္စားလွယ္အား သင္ထုတ္လိုေသာ ေငြပမာဏ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းပါ။
၂။ သင္၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားကို ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ ေပးရန္။ သို႔မွသာ ကိုယ္စားလွယ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မွ တိတိက်က် ျဖည့္သြင္းႏိုင္မည္။
၃။ *663# သို႔ေခၚဆို၍ Menu ေငြထုတ္ျခင္းကိုေရြးပါ။
၄။ သင္ထုတ္လုိေသာ ေငြပမာဏကို ရိုက္ထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၆၆၃ ကိုယ္စားလွယ္နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္၍ သင္၏ ကိုုယ္ပိုင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (mPIN) ျဖင့္ အတည္ျပဳပါ။
၅။ အတည္ျပဳ SMS ကို သင္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ခ်ိန္တည္း ရရွိလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံစာရင္းမွ သင္ထုတ္လိုေသာ ေငြပမာဏကို ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

You are here: Home အသံုးျပဳပံု ၆၆၃ ေငြစာရင္းမွ ေငြထုတ္ျခင္း