စာရင္းမွတ္တမ္း စစ္ေဆးျခင္း

၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ၏ ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို *663# ကို ေခၚဆိုၿပီး ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္၍ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (mPIN) အား ရိုက္ထည့္ၿပီး လြယ္ကူစြာ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္

၁။ *663# ကိုေခၚဆိုျပီး ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေရြးပါ။
၂။ mPIN နံပါတ္အားရိုုက္ႏွိပ္ပါ။
၃။ ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ေဖာ္ျပပါမည္။

 

lastransaction

You are here: Home အသံုးျပဳပံု စာရင္းမွတ္တမ္း စစ္ေဆးျခင္း