ေငြပို႔ျခင္း

၆၆၃ ဖုန္းပိုုက္ဆံ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို ေငြပို႔ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ ဖုန္းဟန္းဆက္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္မဆို အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳပံု

၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ကိုယ္စားလွယ္တိုင္းတြင္ သင္၏ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ စာရင္းသို႔ ေငြျဖည့္ႏိုင္သည္။ (ေငြျဖည့္ျခင္းကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္) ေငြပို႔ရန္ ပထမဦးစြာ *663# ကုိေခၚဆိုပါ။ ထို႔ေနာက္ ေငြပို႔ျခင္းကိုေရြးပါ။ ေငြပို႔မည့္ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ ေငြပမာဏကို ရိုက္ထည့္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (mPIN) ကို ႏွိပ္၍ အတည္ျပဳပါ။ ထို႔ေနာက္တြင္ အတည္ျပဳ SMS ရရွိပါမည္။

ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္

၁။ ေငြပို႔ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ *663# ကုိေခၚဆို၍ Menu အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။
၂။ ေငြပို႔မည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ေငြပမာဏကို ရိုက္ထည့္ပါ။
၃။ ကိုယ္ပိုင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (mPIN) ျဖင့္ အတည္ျပဳပါ။
၄။ အတည္ျပဳ SMS ရရွိပါမည္။

 

mm-send-money-register

mm-send-money-other

You are here: Home အသံုးျပဳပံု ေငြပို႔ျခင္း