ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား

၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၆၆၃ ဖုန္းပိုက္ဆံ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ ၆၆၃ ကိုယ္စားလွယ္ထံတြင္ ေနာက္ဆံုး ေျပာင္းလဲသြားေသာ ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားအား စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

You are here: Home အသံုးျပဳပံု ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ား